یکشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۵

خواص اسماءالهی وگنجی بزرگ برای رسیدن به حاجت

 

الصبور

 کسیکه هزار مرتبه این اسم رابگوید خدا به او الهام مینماید صبر برسختیها وبلیات را

{حداقل 40 روز ادامه دهد}.

 الوهاب

کسیکه در سجده 14مرتبه بگوید  خدای تعالی وی را بینیاز کند وکسیکه در آخر شب سر خود را برهنه کرده ودست بلند کند {به سوی آسمان} وصد بار بگوید البته فقر او بر طرفشود وحاجت او براورده گردد.نافع ومجرب است.

 

الحفیظ

هرکه 998بار بگوید این اسم را از هر خوف وهراسی ایمن میگردد ولو در موقع خطرناک برود

 

الطیف

از صاحب در النظیم  نقل میکنند که این اسم از باقی اسماء به ان ممتاز است که قریب النتیجه و سریع الاثراست وبرای رفع جمیع آلام واسقام{امراض} وسختیها تاثیر عظیم دارد ودر اوقات محن وشدائد نتایج وفواید عجیب و قریب از وی بظهور میرسد وهر تعب ومرض وفزعی که عارض شود بفرج وسرور وامان و اطمینان مبدل میشود بشرطیکه هر روز 173بار بگوید.

قبض وبسط

اگر در حال قبض  قرار گرفتی،به عدد اسم شریف(قابض)،(یا باسط)بگو واگر بر عکس، در بسط بودی وخواستی برای تعادل،قبض حاصل شود به عدد اسم شریف

(باسط)،(یا قابض)بگو.و حکم در حلّ وعقد نیز چنین است.

 

 

برای صفائ نفس،طمأنینه،نورانیت قلب به مقام یقین ودفع شر شیاطین

70 مرتبه این ایات 55تا 57یعنی از (ان ربکم...تا، من المحسنین) رابخواند وارباب عرفان در نفی خواطر ،قبل از انجام اذکار ودستورات مخصوص این عمل را انجام میدهند . و روش احراقیه نیزکه دستور جناب آقای سید علی قاضی ،یعنی گفتن (یا الله) وذکر اسم جلاله، قلبی یا زبانی مدخلیت تام دارد

 از معروف کرخی ،دربان امام رضا علیه السلام نقل شده که فرمودند:

هرکه حاجتی دارد ،هزار مزتبه بگوید

(بسم الله الرحمن الرحیم آمنت بالله العلی العظیم و توکلت علی الحی القیوم)

اگر حاجت او درآن روز یاشب برآورده نگشت مرا لعنت نماید.

نوشته شده توسط غریق بحر معاصی در 6:23 |  لینک ثابت   •